Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

Salomo , Hooglied 6:3

Ik ben mijns Liefsten, en mijn Liefste is mijn, Die onder de leliën weidt.

Dichter: Salomo (maar zie hieronder bij 'Achtergrond')
Gedicht: Weidend Temidden Der Leliën
Locatie: Hooglandschekerkkoorsteeg 2, Leiden
Sinds: 1988
Let op: Dit gedicht - of beter gezegd: deze tekst - maakt geen deel uit van het project van TEGEN-BEELD.

Nederlands
Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde, die te midden der leliën weidt. (Hooglied 6:3)

1 Waarheen is uw geliefde gegaan, o schoonste der vrouwen?
  Waarheen heeft uw geliefde zich gewend? Want wij willen hem met u zoeken.
2 Mijn geliefde is afgedaald naar zijn hof, naar de balsembedden,
  om zich te vermeien in de hoven, om leliŽn te plukken.
3 Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde, die te midden der leliŽn weidt.

(Uit: NBG51 1951 Nederlands Bijbelgenootschap)

Op

Achtergrond

De Bijbelse tekst 'Weidend temidden der Lelin' aan de Hooglandsekerkchoorsteeg siert een studentenhuis. Meestal hebben zulke huizen veel banalere benamingen. In een artikel in de 'Mare' van 12 februari 2004 wordt daar uitgebreid op ingegaan.

Wie op zoek is naar meer zedelijkheid, kan terecht bij het Maagdenhuis of Moeder Overste. Maar die halen het niet bij de true believers van Weidend temidden der Leliën (Hooglandsekerkchoorsteeg). 'We zijn een christelijk huis', zegt rechtenstudent Guido Terpstra uit. 'De tekst komt een paar keer terug in het Hooglied.' De naam stamt uit 1988, omdat 'toen de eerste vrouw hier kwam wonen. Daarvoor heette het Boanerges, oftewel "Zonen des donders", de naam die Jezus, volgens Markus 3:17, aan zijn discipelen Johannes en Jakobus gaf'. Maar zegt Terpstra, 'dat kon van de nieuwe bewoonster natuurlijk niet worden gezegd.'

In tegenstelling tot wat de titel bovenaan deze pagina suggereert, en wat de overlevering wil, is het Hooglied van Salomo niet door Salomo geschreven. Analyse van de tekst heeft blijkens de Statenvertaling on line uitgewezen dat hij uit de 5e of 4e eeuw v.C. dateert, terwijl Salomo van ca. 960 tot 926 regeerde. De eenheid van stijl wijst erop dat de tekst van de hand van één auteur is. De vorm van de liederen toont overeenkomsten met oud-Egyptische liefdesliederen. Het is zodoende niet geheel duidelijk wat de oorspronkelijke bedoeling ervan was; de christelijke kerken hebben ervoor gekozen de teksten te zien als een allegorie van de liefde tussen god enerzijds en de mens en Israël anderzijds. Het zijn niet alleen liefdes- maar ook bruiloftsliederen, hetgeen wellicht een verklaring is voor de openlijk erotische passages.

Zo te zien is de tekst in deze vorm ontleend aan de Nieuwe Vertaling van 1951, die hierboven als context is opgenomen. Dit is slechts één van de vele vertalingen van de Bijbel die in de dagelijkse praktijk gehanteerd worden. Ter illustratie van de verschillen is dezelfde tekst hieronder weergegeven volgens de belangrijkste Bijbelvertalingen.

Allereerst de oudste tekst die we op het internet konden vinden: de berijming van het Hooglied door Henrick Bruno. Bruno (1620/21 tot 1664) was een dichter uit de gouden eeuw die voornamelijk nog bekend is als de gouverneur van de kinderen van Huygens.

1. Waer is uw' Liefst' gegaen, waer heen is hy gekeert,
  O ghy, dewelcke men voor schoonst' der Wijven eert?
  Waer henen heeft u Liefst' het aengesicht gewendt,
  Op datmen hem met u soeck', waer hy zy belendt?
2. In sijnen Hof is mijn herts Liefsten af-gegaen,
  Tot Beddekens, daer op de Speceryen staen,
  Op dat sy in 't vermaeck van sijne Hoven weyd',
  En Lelien vergaer', dewelcke zijn verspreyt.
3. Ick ben mijns Liefsten, en mijn Liefste die is mijn',
  Die weydt by 't Lely-veldt, daer in sijn' Schapen zijn.

(Uit: Bruno's Hooghe-Liedt de tekst van de uitgave van 1656)

De Statenvertaling. In 1637 voltooid in opdracht van de Staten-Generaal. De vertalers baseerden zich op de Hebreeuwse en Griekse grondtekst. Deze vertaling was eeuwenlang gezaghebbend in protestantse kring. Dit is de gemoderniseerde tekst uit 1977:

1 Waar is uw Liefste heengegaan, o gij schoonste onder de vrouwen?
  Waarheen heeft uw Liefste het aangezicht gewend, opdat wij Hem met u zoeken?
2 Mijn Liefste is afgegaan in Zijn hof, tot de specerijbedden,
  om te weiden in de hoven, en om de leliën te verzamelen.
3 Ik ben mijns Liefsten, en mijn Liefste is mijn, Die onder de leliën weidt.

(Uit: Statenvertaling Oude Testament, oorspronkelijk 1637, gemoderniseerd 1977, Hooglied 6)

De Lutherse vertaling. Na de Statenvertaling verschenen er weer andere vertalingen, welke door bepaalde kerkelijke kringen werden gemaakt. Zo verscheen in 1648 de Nieuwe Lutherse Vertaling. En in 1899 wordt het Oude Testament van de Leidsche Vertaling uitgegeven door een aantal hoogleraren van de Leidse Universiteit.

1 Waar is uw vriend dan heengegaan, o gij schoonste onder de vrouwen?
  Waar heeft uw vriend zich heengewend? Zo willen wij hem met u zoeken.
2 Mijn vriend is heengegaan naar zijnen hof, naar de geurige bloembedden,
  om te weiden in de hoven, en rozen te plukken.
3 Mijn vriend is mijn, en ik ben zijn, hij, die onder de rozen weidt.

(Uit: de Lutherse vertaling, revisie 1994, Importantia, Dordrecht.)

De Leidse vertaling. In 1899 wordt het Oude Testament van de Leidsche Vertaling uitgegeven door een aantal hoogleraren van de Leidse Universiteit. Het Nieuwe Testament van de Leidsche Vertaling, gemaakt door de Leidse hoogleraar Dr. H. Oort, verscheen in 1912.

1 Waarheen is uw beminde gegaan, gij schoonste der vrouwen?
  Waarheen heeft uw beminde zich gewend? Dan zullen wij hem met u zoeken.
2 Mijn beminde is naar zijn hof gegaan, naar de balsembedden
  om in de hoven te weiden en lelien te plukken.
3 Ik behoor mijn beminde, en mijn beminde behoort mij, hij die weidt onder de lelien.

(Uit: de Leidse vertaling, revisie 1994, Importantia, Dordrecht.)

De Canisiusvertaling uit 1929. De eerste vertaling specifiek voor de rooms-katholieken. Gemaakt door het apologetisch gezelschap Peter Canisius. (Tekst nog niet beschikbaar)

De NBG-vertaling. In 1951 verscheen de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Heeft in protestantse kringen, met uitzondering van het orthodoxe deel, de Statenvertaling verdrongen.

1 Waarheen is uw geliefde gegaan, o schoonste der vrouwen?
  Waarheen heeft uw geliefde zich gewend? Want wij willen hem met u zoeken.
2 Mijn geliefde is afgedaald naar zijn hof, naar de balsembedden,
  om zich te vermeien in de hoven, om leliŽn te plukken.
3 Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde, die te midden der leliŽn weidt.

(Uit: NBG51 1951 Nederlands Bijbelgenootschap)

De Willibrordvertaling. Moderne rooms-katholieke vertaling, die in 1975 verscheen en in 1995 is herzien.

1 Waar is je lief heen gegaan, mooiste van alle vrouwen?
  Welke richting is hij ingeslagen? Dan zullen wij hem samen met jou zoeken.
2 Mijn lief is naar zijn tuin gegaan, naar zijn kruidentuin,
  om daar te hoeden en er lelies te plukken.
3 Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij; hij hoedt tussen de lelies.

(Uit: 2002 Internetversie Willibrordvertaling, Katholieke Bijbelstichting, 's-Hertogenbosch)

De Groot Nieuws Bijbel. Een in 1983 gepubliceerde vertaling in 'omgangstaal', herzien in 1996.

1 Waar is jouw liefste heengegaan, o, mooiste van alle vrouwen,
  waar is hij dan naartoe gegaan? Wij willen je helpen zoeken.
2 Mijn liefste is naar zijn tuin gegaan, naar zijn tuin met bedden vol balsem,
  om er te genieten, om er de lelies te plukken.
3 Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Tussen lelies weidt hij.

(Uit: 2002 Internetversie Willibrordvertaling, Katholieke Bijbelstichting, 's-Hertogenbosch)

De Naardense Bijbel. Een vertaling uit de grondteksten van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament. De vertaler Pieter Oussoren werkte meer dan 30 jaar aan deze vertaling, vanuit de Hebreeuwse, Aramese en Griekse bronnen. Het is de meest woordelijke vertaling in het Nederlands. Dezelfde woorden worden steeds met hetzelfde woord vertaald (concordant). De verteltijd staat in de tegenwoordige tijd, naar het karakter van het Hebreeuwse werkwoord (uniek in het Nederlands).

1 ‘Waarheen is je liefste gegaan, o schoonste onder de vrouwen?
  waarheen heeft je lief zich gewend?
  mťt jou zullen wij hem zoeken!’
2 Mijn liefste is afgedaald naar zijn hof, naar de bedden vol balsem,
  om in de hoven te weiden en er leliŽn te plukken;
3 ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij, 
  de herder die daar weidt tussen de leliŽn!

(Uit: De Naardense Bijbel op CD ROM)

De Groningse vertaling. In 1973 werd begonnen met het overzetten van de Bijbel in het Gronings. Het Gronings dat gebruikt wordt is niet specifiek het dialect zoals gesproken op het Hogeland, in de VeenkoloniŽn of het Westerkwartier e.d.. Het doel dat bij het overzetten voor ogen stond was het Woord van God zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen, zodanig dat wat er in de grondtaal staat, zů uit te drukken als een Grunneger dat zou doen als hij, in deze tijd, hetzelfde verhaal zou moeten vertellen.

wichter:

1 Woar is dien alderlaifste den hŤngoan, doe mooiste van ale wichter?
    Wat kaant is hai oetgoan?
    Wie willen hom mit nkander zuiken!
zai:
2 Mien alderlaifste is noar zien hof tou goan, noar aal zien bŤrren mit kruderij,
   om doar zien kudde te waaiden, lelies te plukken.
3 Ik bin van mien alderlaifste en hai is van mie,
   dij doar schoapen middenmaank lelies waaiden let.

(Van: http://www.liudger.org/index.html)

De Groot Nieuws Bijbel (GNB) van 1996  is een Bijbelvertaling in de omgangstaal, vooral bedoeld voor niet-kerkelijke lezers. De naam is een vrije vertaling van evangelie, traditioneel vertaald als "Blijde Boodschap"; hieruit blijkt het hoofddoel om niet-gelovigen te bekeren. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de vertalers geweest om een vertaling te maken die voor 'iedereen' begrijpelijk is. Dit brengt echter een probleem met zich mee: ze zal niet in de kerk gebruikt worden en verschilt van de Nieuwe Bijbelvertaling, aangezien deze in formeler Nederlands is uitgebracht en wel in de kerk gebruikt kan en mag worden. De Groot Nieuws Bijbel is een uitgave uit 1983 van het Nederlands Bijbelgenootschap in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting. Kenmerkend voor deze vertaling is dat voor de vertalers de leesbaarheid voorop stond, waardoor soms kleine betekenisverschillen met de oorspronkelijke tekst zijn ontstaan. De tekst van de Groot Nieuws Bijbel is in 1996 geheel herzien. Inspiratie voor deze Bijbelvertaling was de Engelstalige Good News-Bijbel, uitgebracht in 1976 en eveneens bewust in de omgangstaal gesteld.

meisjes

1 Waar is jouw liefste heengegaan, o, mooiste van alle vrouwen,
   waar is hij dan naartoe gegaan?
  Wij willen je helpen zoeken.
zij
2 Mijn liefste is naar zijn tuin gegaan, naar zijn tuin met bedden vol balsem,
  om er te genieten, om er de lelies te plukken.
3 Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij.
  Tussen lelies weidt hij.

(Uit: Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996) © 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting)

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) van 2004 is gepresenteerd als een oecumenische vertaling, dat wil zeggen: niet verbonden met één specifieke kerk, maar vanuit een streven naar een gemeenschappelijke geloofsovertuiging (zie bijvoorbeeld de site van het Landelijk Oecumenisch Platform (LOP). Door het Nederlands Bijbelgenootschap, de Katholieke Bijbelstichting en Vlaamse zusterorganisaties is meer dan tien jaar aan deze vertaling gewerkt. De NBV wil trouw zijn aan de grondteksten, maar die wel in 'natuurlijk Nederlands' weergeven.

Meisjes
1 Waar is je lief naartoe gegaan, mooiste van alle vrouwen,
  waar is je lief naartoe gegaan?
  Laten we hem samen zoeken.
Zij
2 Mijn lief is naar zijn tuin gegaan, naar zijn balsemtuin beneden.
  Daar wil hij weiden, daar wil hij lelies plukken.
3 Ik ben van mijn lief, en mijn lief is van mij.
 Hij weidt tussen de lelies.

(Uit: Nieuwe Bijbelvertaling 2004 Nederlands Bijbelgenootschap)

De Herziene Statenvertaling (HSV) van 2010 is een volledige herziening van de oude Statenvertaling. De aanleiding voor de hertaling was tweeledig. Ten eerste de groeiende kloof tussen het hedendaagse Nederlands en de taal van de Statenvertaling. Ten tweede de onnauwkeurige vertaling van de  Nieuwe Bijbelvertaling van 2004, die de veelgebruikte vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951 moest vervangen. De hertaling en vertaling begon in 2002 en het resultaat is op 4 december 2010 in Dordrecht gepresenteerd. Bijna 50 mensen hebben aan de vertaling meegewerkt. 

De trouw van de Bruidegom
De dochters van Jeruzalem:

1 Waarheen is uw Liefste gegaan, o, allermooiste onder de vrouwen?
   Waarheen heeft uw Liefste Zich gewend,
   opdat wij Hem met u zoeken?
zij:
2 Mijn Liefste is afgedaald naar Zijn tuin, naar de bedden met specerijen,
   om in de tuinen te weiden en lelies te verzamelen.
3 Ik ben van mijn Liefste en mijn Liefste is van mij,
   Hij Die te midden van de lelies weidt.

(Uit: Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV)
 


Op

Links    :

Op Terug Home Opvolgend muurgedicht